Generalforsamling den 14. februar 2011 i Foreningen Antifascistisk Forum

 

Dagsorden

1 Valg af dirigent og referent samt godkendelse af dagsorden

2 Beretning om foreningens aktiviteter og det fremtidige arbejde

3 Regnskab

4 Valg af bestyrelse/redaktionsledelse

5 Eventuelt

 

Ad. 1) Flemming Hybert vælges som dirigent og Hanna Kirkegaard som referent.
Dagsordene godkendes med den tilføjelse at  forslag om sproglig  justering i formålsparagraf drøftes under pkt. 2. 

ad 2) Anton Nielsen gjorde rede for at bladets økonomi var et tiltagende problem og kommende portoforhøjelse gjorde ondt værre. Hvert nummer af bladet koster ca. 15-16.000 kr. og er indtil nu overvejende finansieret via ansøgninger. Bladet overgår derfor fra papir til netudgivelse, 1. gang på fredag den 18. februar. Knap 20 af foreningens medlemmer har ønsket papirudgave som vil blive leveret pr post.

Indtil nu har foreningens medlemmer betalt for et blad som udkom 4 x årligt, med net- udgaven af bladet betaler medlemmerne 200 kr i kontingent i en forening som udgiver et blad på nettet. Det er håbet at skift fra papir til net ikke betyder faldende kontingentindtægter.

Der er mange positive tilbagemeldinger om bladet som rammer noget som man skal lede længe efter for at finde andre steder.

Ud over økonomien har det været et problem at få flere skribenter tilknyttet bladet. Flere har dog på det seneste sagt ja til fremover at  være bidragyder til bladet bla. Mogens Japsen, Jo Apollo, Jan Øberg og Tue Magnussen.

Udfordringen er fortsat i alle sammenhænge at gøre opmærksom på foreningens eksistens og reklamere for bladet nu på nettet.   

Det uddelte forslag til sproglig justering af formålsparagraffen drøftes, det understreges at der ikke tale om en indholdsmæssig ændring.

Beretning og justering i formålsparagraf vedtages enstemmigt. 

Ad 3) Dennis Ditzel fremlagde det uddelte regnskab, der udviste et underskud på ca 15.000 kr. og et bankindestående på godt 8000 kr.

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.  

Ad 4) Formand: Anton Nielsen, kasserer: Dennie Ditzel, revisorer Egon Laugesen og Ole Nielsen. Redaktionsledelse: ansvarshavende redaktør: Flemming Hybert, politisk redaktør: Anton Nielsen, redaktionsmedlemmer: Henning Jacobsen, Lilli Rodeck, Toni Warming og Peter Frost. 

Ad 5) Der udsendes brev til alle abonnenter om at nu er man medlem af antifascistisk forening og husk også at betale kontingent. 

Referent Hanna Kirkegaard