Referat fra generalforsamlingen den 13.2. 2012 i Antifacistisk Forum.

 

DAGSORDEN:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Beretning for foreningens aktiviteter og fremtidige arbejde.
  3. Regnskab.
  4. Valg af bestyrelse/redaktionsledelse
  5. valg  af 2 revisorer
  6. Eventuelt

Ad 1

Flemming Hybert vælges som dirigent og Hanna Kirkegaard som referent. Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen er indkaldt i overensstemmelse med foreningens vedtægter. 

Ad 2

Den største begivenhed i året har været bladets overgang fra papir til netudgave.  Som følge heraf var nedgang i antallet af abonnenter forventet, men det har ikke været tilfældet. Som supplement til netudgaven er tilbudt papirudgave. Indtil videre har 40 læsere anmodet herom.

Den økonomiske belastning er ikke trykningen, men portoen. En papirudgave incl. porto koster ca. 22 kr. pr stk. og indtil videre går det. Hvis mange flere ønsker papirudgave må opkrævning af betaling herfor overvejes.  Der er nu godt 200 abonnenter og årets sidste nummer, julenummeret, udsendes i papirudgave til alle medlemmer. Julenummeret trykkes i 2200 ex. og udsendes, som sidste år, til Dagbladet  Arbejderens  abonnenter, med det formål at reklamere for bladet og give nye abonnenter, hvilket også har en effekt. 

Der mangler skribenter til bladet. Der planlægges udarbejdet en ”skriverliste” med navne på personer som vil skrive til et eller to numre pr år, og en oversigt over hvad de kunne tænke sig at skrive om. Forespørgsel til ”kunstnere for fred” om et bidrag til hvert nummer.

Siden seneste generalforsamling er Jesper Klein og Mac Manus døde, begge var med til at stifte bladet og var desuden bidragydere med kulør og visioner. 

I det forløbne år har retssagen og terrorlovene været en væsentlig del af stoffet i bladet og det fortsætter. Der skal fortsat mobiliseres modstand mod terrorlovene. Da bladet også er et kulturtidsskrift skal der f.eks. også være boganmeldelser og omtale af kunstudstillinger.  Emner som den økonomiske krise, ikke mindst i Grækenland, udviklingen i fagbevægelsen, er fortsat aktuelle, og i det hele taget skal der holde et vågens antifascistisk øje med hvad der sker i verden. 

I debatten indgik også forslag om mere brug og henvisning til hjemmesiden, bl.a. en kalender med aktuelle begivenheder og arrangementer om alt det der foregår imellem de 4 årlige udgivelser. Der var også forslag om at bladet får en debatside med korte indlæg og kommentarer fra læserne. Som eksempel på noget lignende nævnes det tyske tidsskrift Rot Fuchs.  

Der er enighed om at foreningens og bladets akillessene er økonomien. Der er enighed om at dette ikke løses ved kontingentforhøjelse i denne omgang. Muligvis ved at indføre gebyr for papirudgaven af bladet. Der var også forslag om at udvide udgiverkredsen til også at omfatte foreninger som Horserød-Stutthof Foreningen, FIR og De Spaniensfrivillige, der kan være andre foreninger, der er lige så oplagte. Formålet er ikke at de pågældende foreninger skal yde støttebidrag, de er selv fattige, men at få flere abonnenter som er det, der i  sidste ende skal være det økonomiske fundament for tidsskriftets udgivelse. Der arbejdes videre med disse overvejelser i det kommende år. 

Formanden takker for debatten og beretningen vedtages enstemmigt. 

Ad. 3

Kasssereren fremlægger revideret regnskab for 2011, som viser et overskud på 8.152 kr.

Der er i 2012 indtil nu indbetalt kontingent og ikke mindst støttebeløb som fortæller om engagerede læsere.

       Under udgifter drøftes prisen for udgivelse af julenummeret og at andet trykkeri, feks  X-skolen skal overvejes i 2012.

 

Herefter godkendes regnskabet enstemmigt.

 Ad. 4

Bestyrelsen blev genvalgt: Anton Nielsen, formand og kasserer, Dennie Ditzel.

Redaktionen ser efter valget således ud:

Ansvarshavende redaktør: Flemming Hybert, politisk redaktør: Anton Nielsen, redaktionsmedlemmer: Henning Jacobsen, Lilli Rodeck, Tonny Warming og Tue Magnussen.

 Ad. 5

Revisorerne blev genvalgt: Egon Laugesen og Ole Nielsen 

      Ad 6

 

     Næste nummer udkommer den 29. februar.

     Dirigenten takkede for god ro og orden.

 

 

    Referent

 

    Hanna Kirkegaard